Hamlet (What a rogue and peasant slave) in Rolando Tinio's Filipino translation.

Hamlet (What a rogue and peasant slave) in Rolando Tinio's Filipino translation. from Youtube by serROBOCAP, 551 views

Recommended video:
Hamlet (To be or not to be) in Rolando Tinio's Filipino translation
Hamlet - (Rogue and Peasant Slave Soliloquy)

Description:
A co-teacher invited me to render a Hamlet classic monologue in Filipino for his Senior English class in preparation for his students' own renditions (in English) the succeeding week. Thanks to Toma Cayabyab and Mark Alcantara for this footage. Ay, anong aliping mangmang at tampalasan ako Hindi ba't karumal-dumal na ang artistang 'yon? Ano'ng magagawa niya kung nasa dibdib niya ang katuwiran at lukso ng damdaming nasa akin? Ngunit ako, dungo at duwag at walanghiyang nagmumukmok at hindi makapagsalita kahit para sa isang haring lubusan nang nagapi nang kahambal-hambal ang buhay at lahat ng pag-aari. Duwag nga ba ako? Sino'ng tumatawag ng "tampalasan!", humahampas sa 'king ulo, bumubunot sa balbas ko upang hipan sa aking mukha, pumipirot sa ilong ko, sumasalaksak sa lalamunan hanggang sabaga, sino'ng may gawa no'n, ha? Salaulang tampalasan! Walang budhi, taksil, malaswa at buktot na tampalasan! Ay, maghiganti! Aba'y ang dungo-dungo ko...

Related Images