Tai Chi Taiji Kung Fu Fan

Tai Chi Taiji Kung Fu Fan from Youtube by taichitsao, 364,210 views

Recommended video:
Tai Chi Kung Fu / Taiji Kung Fu Fan
Taiji Kung Fu Fan - Xiyanmei

Description:
Visit www.taichihealthways.com for more videos of Master Jesse Tsao on Yang, Chen, Wu, Sun tai chi tyle and Tai Chi sword, broadsword, qigong (Chi gong)for internal energy healing, bio-energy, Shaolin and Wudang Kung-fu martial arts. Tai Chi Health Ways host annual workshop with the top masters. See photos or videos of Chen Zhenglei, Li Deyin, Zhu Tiancai, Chen Xiaowang, Dan Lee, Su Zifang, Abraham Liu ... A preview clip from the instructional DVD by Master Jesse Tsao. He teaches the popular Tai Chi Kung Fu Fan routine designed by Professor Li Deyin, from Beijing, China.

Related Images