سوره‌تی الاحقاف2

سوره‌تی الاحقاف2 from Youtube by abubekr salaih, 47 views

Recommended video:
Quran Ba Kurdi 18 قورئانی پیرۆز به‌کوردی سوره‌تی الکهف
Quran Ba Kurdi 8 قورئانی پیرۆز به‌کوردی سوره‌تی الآنفال

Description:
ته‌ فسی ری ئاسان به‌ زمانی کوردی خوای گه‌وره‌ بی کاته‌ تویشو قیمه‌تی ئه‌و برایانه‌ خوای گه‌وره‌ چا که‌ی چا که‌ کاران وون نا کات له‌ دو عای خیر بی به‌ شیا ن مه‌که‌ن خوای گه‌وره‌ پا داشتیان بداته‌وه‌ ئیمه‌ مه‌ش بی به‌ ش مه‌ که‌ن له‌ دوو عای خیر

Related Images