1سوره‌تی النحل

1سوره‌تی النحل from Youtube by abubekr salaih, 69 views

Recommended video:
هجوم النحل على ملعب كرة قدم
تقسيم خلايا النحل بدون التنقيل

Description:
ته‌ فسی ری ئاسان به‌ زمانی کوردی خوای گه‌وره‌ بی کاته‌ تویشو قیمه‌تی ئه‌و برایانه‌ خوای گه‌وره‌ چا که‌ی چا که‌ کاران وون نا کات له‌ دو عای خیر بی به‌ شیا ن مه‌که‌ن خوای گه‌وره‌ پا داشتیان بداته‌وه‌ ئیمه‌ مه‌ش بی به‌ ش مه‌ که‌ن له‌ دوو عای خیر

Related Images